Porodice sa poremećenim odnosima

Porodice sa poremećenim odnosima se, prema Mladenoviću, mogu opisati kao porodice koje se nisu strukturno raspale, ali  su iznutra teško podrivene, što je dovelo do teškog poremećaja odnosa u porodici i do ozbiljnih neslaganja, trvenja i sukoba. U većem dijelu relevatne literature se koncept poremećaja odnosa u porodici tumači i razlaže na nekoliko bihejvioralnih, relacionih i strukturnih komponenti, među kojima su najvažnije:

  1. Često ispoljavanje agresije (verbalne i fizičke)
  2. Hladni, izvještačeni, neautentični emocionalni odnosi
  3. Nedemokratična atmosfera
  4. Autoritet je skoncentrisan u jednoj osobi (što vodi ka blokadi samoinicijative)
  5. Interpersonalni odnosi su sputani i blokirani
  6. Konflikti su pretežno desktruktivni

Оставите одговор