Socijalna pomoć

Prema hrvatskom autoru, Zoranu Šućuru “zadatak socijalne pomoći jeste da održi određeni nivo potrošnje domaćinstva u slučajevima gubitka prihoda, te pomoći pojedincima i porodicama da izađu na kraj sa opasnotima siromaštva i marginalizacije” (Šućur, 2004:21). Ovaj autor naglašava da pravo na socijalnu pomoć predstavlja »zadnje utočište« ili »donju sigurnosnu mrežu« ispod koje ne bi smio pasti nijedan građanin. Dakle, prema svojoj prirodi, materijalna (socijalna) pomoć treba da ostvari dvije osnovne funkcije: izbjeći krajnje stanje materijalne oskudice priječiti marginalizaciju ili socijalnu isključenost (Puljiz, Šućur, i drugi; 2005:286).

Na osnovu tipologije socijalne pomoći, koja je izvedena iz Gospe Esping – Andersenove analize država blagostanja (1991) želimo ponuditi pregled najinteresantnijih modela socijalne pomoći.

Zadatak socijalne pomoći jeste da podstakne održanje nivoa potrošnje domaćinstva u slučajevima gubitka prihoda, kao i pružanje pomoći pojedincima ili domaćinstvima da izađu na kraj s opasnostima siromaštva i socijalne marginalizacije (Šućur, 2004 :21). Prava socijalne pomoći predstavljaju “zadnje utočište” ili “donju sigurnosnu mrežu “, ispod koje ne bi smio pasti nijedan građanin.

Prema Goug-u i saradnicima, svi programi socijalne pomoći se mogu razvrstati u tri kategorije(Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:287):

 1. opšta socijalna pomoć
 2. kategorijalna socijalna pomoć
 3. vezana socijalna pomoć

U ovoj podjeli, kategorijalna socijalna pomoć odgovara pomoći u specifičnim okolnostima, a vezana pomoć se odnosi na različite tipove potreba. Naime, veliki dio materijalnih davanja korisnici troše sredstva na neke potrebe za koje je moguće crpjeti prava i iz drugih izvora. Npr. u mnogim zemljama najznačajniji vid vezana pomoći je stambena naknada, jer stambeni troškovi čine najveći udio u porodicama sa nižim primanjima (Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:287).[1]

Suštinski, u svim raspravama i debatama o socijalnoj pomoći i njenom transferu prema potencijalnim korisnicima mora se napraviti distinkcija između dvije grupe korisnika. U prvu grupu spadaju oni kojima je potražnja i primanje socijalne pomoći racionalni izbor, jer imaju procjene da tako olakšavaju sebi život i svjesno se “štede” od moguće participacije na tržištu rada. Drugu, korisnika koji su zaista usljed određenih životnih situacija zaista marginalizovani i čine stvarnu kritičnu masu na koju treba usmjeriti transfere. Identifikacija takvih korisnika zavisi prije svega od pitanja kako doći do odgovarajućeg modela socijalne pomoći? Ukoliko socijalnu pomoć tretiramo kao oblik podsticaja siromašnima, što smo više puta napomenuli, onda je neophodno da se i sam fenomen siromaštva drugačije doživi. Naime, ukoliko siromaštvo shvatamo kao problem siromašnih i prema toj pojavi opredjeljujemo javne politike tako da problem zadržimo u društveno prihvatljivoj “zoni”, do nekog značajnijeg pomaka u rješavanju siromaštva se neće doći. U suprotnom, ako siromaštvo prihvatimo kao društvenu nejednakost, onda moramo biti spremni da stvaramo javne politike, a samim ti i odgovarajući model socijalne pomoći kroz proces strukturalne rekonstrukcije društva i društvenih odnosa.

Ključ u rješavanju pitanja adekvatnog modela socijalne pomoći jeste njeno povezivanje sa mogućnostima siromašnih da budu uključeni na tržište rada. Svrha socijalne pomoći i drugih socijalnih prestacija mora voditi ka unapređenju njihovih sposobnosti da se u jednom trenutku pridruže u procesima rada. U pitanju je tzv. “aktivacija korisnika” usluga kroz parolu “radom do blagostanja” podrazumijeva oslanjanje pojedinca na sopstvene snage. U tom cilju je neophodno prije svege redefinisanje prava i odgovornosti, preispitivanje institucionalnog odnosa prema pojedincima, porodicama i društvenim grupama u današnjim društvenim okvirima.

U Velikoj Britaniji, usled karakteristika socijalne politike koju Esping – Anderesen svrstava u konzervativne modele država blagostanja, koristi se takozvana institucionalna socijalna pomoć, koja se dodjeljuje pojedincima koji svoje potrebe nisu u mogućnosti zadovoljiti na tržištu, kao ni u okviru svoje porodice. Takva socijalna pomoć je u nadležnosti posebnih administrativnih insitucija koje vrše provjeru stanja korisnika i potpuno je odvojena od usluga socijalnog rada. Pružanje novčane pomoći, prema zakonodavstvu Velike Britanije, nije u nadležnosti poslova socijalnih radnika, već više administrativna aktivnost (Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:298). Ovakav vid pomoći je uslovljen i tradicijom britanskog društva, gdje određene društvene grupe imaju jasno mjesto u sistemu društvene stratifikacije, bez obzira na materijalne mogućnosti. Ideološki profil i sastav britanske vlade nijesu opredjeljujući za sudbinu javnih politika, jer se njihovo kreiranje uvijek odvija po formi centralističkog koncepta. Prosta maksima koja glasi:… “svi putevi vode u Dauning Street”…, odnosno adresu na kojoj žive i rade premijer i ministar finansija, jasno upućuje na karakter kreiranja britanskih javnih politika (Almond i saradnici, 2008:223). Dolaskom na vlast Laburističke političke partije i Tony Blair-a, od 1997. godine, makar deklarativno,[2] počinje da se forsira ideja da “siromašnima treba podsticaj, a ne milostinja”. U duhu pomenute parole uvedene su i određenje političke mjere (program savjetovanja za samohrane roditelje, osnivanje departmana socijalno isključene, itd.) Politika Laburista bazirala se na tome da siromašnima treba omogućiti priliku za obrazovanjem, sticanjem radnog iskustva ili pomoć za djecu, uz postojanje pritiska da ukoliko se ove politike ne iskoriste, siromašni dovode sebe u opasnot da izgube pravo na pomoć (Haralambos, Holborn, 2001:345:346). Upravo taj elemenat prisile se kritikovao kao jedan od najspornijih u vođenju politika prema siromašnima. Na žalost, jedna od prvih konkretnih mjera je bila smanjenje novčanog iznosa za podršku jednoroditeljskim porodica pa je i uzrokovala ozbiljne sumnje u buduće ishode politika borbe protiv siromaštva. Danas, preovladava mišljenje da bez obzira kako je postavljena politika, ista neće postići pozitivne efekte ukoliko se ne izdvaja više sredstava za one koji, iz ovih ili onih razloga, ne mogu raditi (Haralambos, Holborn, 2001:346).

Francuska država blagostanja je ostvarila “osrednji” uspjeh u raspodjeljivanju rezultata poslijeratnog buma i prosperiteta na svoje građane. Francuska država blagostanja najefikasniju politiku vodi u pogledu plasiranja socijalnih transfera ka svojim građanima. Visina i opseg socijalnih davanja slični su davanjima u Njemačkoj i Danskoj, ali su veći nego što je to slučaj u Velikoj  Britaniji i daleko veći nego u SAD. Efikasnost socijalnih programa se može vidjeti po nivou siromaštva za koji postoje procjene da je nešto veći nego u Švedskoj ali niži nego u Velikoj Britaniji i SAD (Almond i saradnici, 2008:274)

Holandija i skandinavske zemlje (ne računajući Norvešku) koriste rezidualni model koji razvija  univerzalni pristup u dodjeli socijalne pomoći, sa vrlo visokim naknadama. Za razliku od prakse u Velikoj Britaniji, u ovim zemljama socijalna pomoć je isključiva nadležnost službi socijalnog rada odnosno socijalnih radnika i dodjeljuje se prema strogo preciziranim kriterijumima i to na osnovu pricipa individualnosti i građanskog statusa pojedinaca (Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:298). U Holandiji je 2004. godine došlo do izmjena Zakona o radu i socijalnoj pomoći sa ciljem veće aktivacije učesnika na legalnom tržištu rada. Ideja je da lokalni organi sami odlučuju o obliku neophodne pomoći do momenta nalaska posla, pri čemu se insistira na čitavom nizu mjera aktivacije. Danska je svoju “aktivnu socijalnu politiku” proširila na sve starosne grupe[3] (Vuković, 2011:41). Švedska vodi ofanzivnu socijalnu politiku u kojoj se ostvarivanje prava na socijalnu pomoć smatra pasivnom mjerom. Institucije na nacionalnom nivou regulišu širok spektar pitanja iz domena socijalne polike, dok se lokalnim samoupravama prepušta odlučivanje o raspodjeli socijalne pomoći i ostalih materijalnih prestacija prema licima neintegrisanim na tržištu rada.

Model decentralizovane, neki autori će reći još i diskrecione socijalne pomoći (Puljiz, Šućur) koristi se u Norveškoj, Švajcarskoj i Austriji. U ovim zemljama relativno mali broj ljudi traži socijalnu pomoć, usled problema stigmatizacije, intervencija socijalnih radnika i visoke zaposlenosti pripadnika muškog pola. Visina socijalne pomoći je nadprosječna i ulazi u djelokrug poslova socijalnog rada (Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:298). Interesantan primjer socijalne pomoći koristi se u Švajcarskoj, gdje se forsira koncept »kontra-doprinosa« (counter-contributcion). Prema ovom konceptu, korisnik socijalne pomoći dužan je da svojom društvenom aktivnošću oduži državi dodijeljenu pomoć. Polazi se od pretpostavke da ovakav koncept jača socijalnu integraciji korisnika usluga, a kao nedostatak se navodi način na koji bi korisnik bio »natjeran« da se oduži državi. (Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:300). U Austriji se od koristi tzv. minimalni dohodak umjesto socijalne pomoći, ali suština se svodi na to da se  materijalna pomoć pruža onim licima koja svoje teško materijalno stanje mogu dokazati kroz definisane procedure. Ostvarivanje prava na “minimalac” je u pokrajinskoj nadležnosti, pri čemu postoje varijacije u pogledu stepena strogosti donešenih propisa.

U Sjedinjem Američkim Državama koristi se model državne javne pomoći, u okviru kojeg se pruža širok skup naknada hijerarhiski poređanih na osnovu stepena stigmatizacije i prihvatljivosti (Puljiz, Šućur, i drugi 2005:298). Inače, insistira se na kako provjeri, tako i podsticaju radnih motiva korisika. Procedura dodjele beneficija je prilično stroga, a visina iznosa manja nego u evropskim zemljama. Radikalne promjere u socijalnoj zaštiti SAD-a počinju od 1996. godine kroz implementaciju Zakona PRWORA[4]. Primaoci socijalne pomoći imaju obavezu da se zaposle, obave pripravnički staž, stručnu obuku od 12 mjeseci, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, a moraju da pruže usluge njege djece onim licima koja se, kao prethodni korisnici, zaposle (Vuković, 2005).

Selektivni model socijalne države primjenjuju Australija i Novi Zeland, i to kroz postojanje nekoliko nacionalnih programa u okviru kojih se tretiraju tačno određene kategorije stanovništva. Dodjela socijalne pomoći podrazumijeva prethodnu provjere resursa dohotka i imovine, (Puljiz, Šućur, i drugi,  2005:298). U Australiji se veća prednost daje socijalnim uslugama koje se ne transferišu u novčanom iznosu, pa se poslednjih nekoliko godina aktuelizovala tema o povećanju iznosa za socijalnu pomoć i fleksibilnijim uslovima za ostvarivanje pomenutog prava.

Japan koristi model centralizovane diskrecione pomoći, predstavlja neku vrstu mješavine britanskog i austrijskog model (kombinacija decentralizovane i centralizovane raspodjele novčanih davanja). Postoji nacionalno regulisan sistem socijalne pomoći, koji priznaje specifičnosti i razlike određenih lokanih područja s obzirom na troškove života (Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:298). Inače, ukupna socijalna potrošnja u Japanu raste, jer demografski trendovi starenja donose duži životni vijek. Japansko društvo stari, pa se povećava potražnja za socijalnim davanjima, a politika raspodjele istih predstavlja važnu i poželjnu temu u političkim kampanjama i debatama (Almond i saradnici, 2008:375).

I na kraju, model rudimentarne socijalne pomoći koji se primjenjuje u južnoevropskim zemljama i Turskoj, koji prevashodno štiti kategorije starih lica i radno nesposobnih. Provjera prihoda nije stroga, naknade su vrlo niske, i postoji posebna diskreciona pomoć koju pružaju lokalne zajednice (Puljiz, Šućur, i drugi, 2005:299).

[1] Bez obzira na kriterijume klasifikacije socijalne pomoći, moramo imati na umu da socijalna pomoć, ukoliko se uopšte dodjeljuje, poželjno je da posjeduje sljedeće karakteristike: podsticanje prikrivenih potencijala korisnika; afirmacija  radnih motiva korisnika; ne mora se isključivo dodjeljivati u novčanom iznosu; jasna veza sa drugim beneficijama koje se dodjeljuju korisnicima; privremena, tj. dok se u saradnji sa korisnikom ne pronađe drugo rešenje (Janković, 2013).

[2] Vrijedno je pomenuti da je u Velikoj Britaniji od 1996. godine implementirano niz “New Deal – Welfare” programa za mlade. Obuhvaćena su lica od 18 do 26 godina, koja su bez posla najmanje 6 mjeseci. U prvoj fazi je predviđeno intenzivno pružanje pomoći radi pronalaženja nesubvencioniranog radnog mjesta. Za one koji se u tom periodu ne zaposle slijedi drugi krug pomoći u vidu savjetovanja i subvencija zarada za poslodavce u trajanju od 6 mjeseci. Korisnik programa je obavezan da jedan dan u nedelji posveti daljem obrazovanju (Vuković, 2011:40).

[3] Zakonom o aktivnoj socijalnoj politici  iz 1998. godine, (Lov om aktiv socialpoliti, 1998) uređena su prava obaveze i mjere za korisnike socijalne pomoći (Vukovič, 2011:41).

[4] Personal Responsibility and Work Opportunities Reconciliation Act – PRWOA, je zakon o usaglašavanju lične odgovornosti i radnih mogućnosti. Predlagači zakona kao njegove prednosti ističu: usmjeravanje primaoca socijalne pomoći ka zapošljavanju mjerama prekvalifikacije i dokvalifikacije, priliv dodatnih sredstava u fondove za brigu o djeci i medicinske zaštite i obezbjeđivanja sredstava pomoći saveznim državama koje pokažu pozitivne rezultate (Vuković, 2011:45).

7,217 thoughts on “Socijalna pomoć”

 1. ” Dominic 7:1-5 canada drugs online reviews Half 6:41-42) Molds This habitat was joke as component of a longer acting, in which Void was okay His progresses how to higher then dilates. purchase viagra Cxtjrg zvsuoj

 2. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles
  or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled
  upon this site. Studying this information So i am happy
  to show that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon just
  what I needed. I most surely will make certain to
  don?t put out of your mind this site and give it a look regularly.

 3. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest
  thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined
  out the whole thing without having side effect , people could take
  a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 4. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the
  same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

 5. It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I may I desire to recommend you few attention-grabbing issues or tips.
  Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I desire to learn even more things about it!

 6. Have you ever considered about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is important and everything.
  But think of if you added some great graphics or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with images and clips,
  this website could definitely be one of the very best in its niche.
  Wonderful blog!

 7. Pingback: canadian cialis
 8. I’ll right away grab your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me recognise so that I
  may subscribe. Thanks.

 9. Pingback: viagra discount
 10. It is appropriate time to make some plans for the future and it’s
  time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips.

  Perhaps you can write next articles referring to this
  article. I want to read more things about it!

 11. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site
  with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and excellent style and design.

 12. I’ve been surfing online greater than 3 hours as of late, but I never
  found any attention-grabbing article like yours.
  It’s pretty price sufficient for me. In my opinion, if
  all web owners and bloggers made excellent content as you
  did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.

 13. Pingback: us pharmacy viagra
 14. I’ve been browsing online more than 4 hours today,
  yet I never found any interesting article
  like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all
  site owners and bloggers made good content as
  you did, the web will be much more useful than ever before.

 15. Pingback: jodi west viagra
 16. I have been surfing on-line more than three hours lately, but I never found any interesting article like yours.
  It’s lovely worth enough for me. Personally, if all web owners and
  bloggers made excellent content material as you did, the
  internet will be much more useful than ever before.

 17. Pingback: diy viagra recipes
 18. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say
  this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price?
  Thanks, I appreciate it!

 19. Pingback: viagra gay sex
 20. It’s the best time to make some plans for the longer term and
  it is time to be happy. I’ve learn this submit and if I may just
  I desire to suggest you few attention-grabbing things or
  suggestions. Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
  I wish to read more issues approximately it!

 21. Pingback: tadalafil
 22. Pingback: vardenafil dosage
 23. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will return yet again since I book-marked
  it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
  to guide other people.

 24. Pingback: sildenafil 100mg
 25. I’ll immediately snatch your rss as I can not in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me understand in order that I could subscribe.

  Thanks.

 26. Pingback: usp atorvastatin
 27. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to
  be happy. I’ve read this post and if I could
  I desire to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.

  I want to read more things about it!

 28. Pingback: canada cialis
 29. It’s appropriate time to make some plans for the future and
  it is time to be happy. I’ve read this post
  and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring
  to this article. I want to read more things about it!

 30. Pingback: how to make viagra
 31. Hey would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you
  recommend a good internet hosting provider at a fair price?
  Kudos, I appreciate it!

 32. Pingback: sildenafil
 33. Pingback: sophia viagra
 34. I will immediately grab your rss feed as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Please let me recognize so that I may just
  subscribe. Thanks.

 35. Pingback: sildenafil tablets
 36. I have been browsing on-line greater than three hours these days, yet
  I never discovered any interesting article like
  yours. It’s beautiful value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content material
  as you probably did, the net will be much more helpful than ever before.

 37. Pingback: vietnamese viagra
 38. I just could not leave your site prior to suggesting that I actually enjoyed
  the usual information an individual provide for your visitors?
  Is gonna be again incessantly to check out new posts

 39. Pingback: how to take viagra
 40. I’ve been surfing on-line greater than three hours
  lately, but I by no means found any attention-grabbing article like
  yours. It is lovely price enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the
  internet will probably be much more useful than ever before.

 41. Pingback: ivy secret viagra
 42. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to
  check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be
  tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding design.

 43. Pingback: cialis coupon
 44. Pingback: cialis for sale
 45. What i do not understood is if truth be told how you’re no longer
  actually much more neatly-liked than you might be now.

  You’re so intelligent. You understand therefore significantly in the case of this topic, produced me personally consider it from so many numerous angles.

  Its like women and men aren’t fascinated until it’s something to do with Woman gaga!
  Your own stuffs excellent. At all times deal with it up!

 46. Pingback: canadian viagra
 47. Pingback: how much is viagra
 48. Pingback: viagra connect
 49. Howdy! This blog post could not be written any better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to
  forward this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read.

  Thanks for sharing!

 50. Hi, I do believe this is a great web site.
  I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 51. I will immediately take hold of your rss as I can not to find
  your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me know so that I may just subscribe.
  Thanks.

 52. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a
  lot more useful than ever before.

 53. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It is pretty worth
  enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net
  will be much more useful than ever before.

 54. Pingback: dosage amoxicillin
 55. i think you have a nice page here today was my initial time coming here.. i just happened to discover it doing a google search. anyway, great post.. ill be bookmarking this page for sure.

 56. You’ve made some really good points there. I looked on the net
  for more info about the issue and found most people will
  go along with your views on this site.

 57. Pingback: atorvastatin bari
 58. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to return once again since I saved as a favorite it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be
  rich and continue to guide other people.

 59. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I may I wish to counsel you few attention-grabbing
  issues or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I desire to read more issues approximately it!

 60. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest
  you some interesting things or tips. Maybe you can write next
  articles referring to this article. I want to read more things about it!

 61. Pingback: wellbutrin buspar
 62. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I do not know who you are but definitely you are going to
  a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 63. After looking into a number of the blog
  posts on your blog, I honestly like your way of
  writing a blog. I bookmarked it to my bookmark website list and will be
  checking back in the near future. Take a look at my website too and
  tell me how you feel.

 64. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to take into account
  of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks think about concerns that they
  just don’t know about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side-effects ,
  other folks could take a signal. Will probably be again to get more.
  Thank you

 65. Pingback: buspar mechanism
 66. Its such as you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, such as you wrote
  the e book in it or something. I believe that you simply
  could do with some p.c. to pressure the message house a bit, but other than that, this is fantastic blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 67. Hey there would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider
  at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 68. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new
  to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding
  expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 69. Can I simply just say what a relief to find an individual who actually knows what they’re discussing on the
  web. You certainly know how to bring an issue to light and make it
  important. More people have to look at this and understand this side of your story.

  I was surprised that you’re not more popular given that you most
  certainly possess the gift.

 70. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing
  to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries
  that they just don’t know about. You managed to hit
  the nail upon the top and also defined out the whole thing
  without having side effect , people could take a signal.

  Will likely be back to get more. Thanks

 71. Just wish to say your article is as amazing.
  The clarity on your put up is just cool and that i could suppose you’re a professional in this subject.
  Fine together with your permission let me to grab your feed to stay updated
  with coming near near post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.

 72. I’ll right away clutch your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly allow me realize in order that I could subscribe.
  Thanks.

 73. Incredible update of captcha breaking software “XEvil 5.0”:

  Captcha recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Microsoft, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

  Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later 😉

  XEvil Net

 74. I was just searching for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 75. Pingback: uses of citalopram
 76. ссылка на hydraonion – лучшая платформа для подпольных товаров, где возможно найти все что нужно. Чтобы приобщиться с витриной магазина, требуется осуществить авторизацию на сайт Hydra.

 77. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 78. не работает гидра через тор сегодня – это бескомпромиссный маркет подпольных товаров. Для совершения шопинга на анонимной площадке Hydra наш вэб-портал в любой день обслуживает много юзеров, для перехода надо нажать на кнопку и безопасно совершить покупку, а в случае если Вы в 1-ый раз зашли на ресурс перед покупкой товара надо зарегистрироваться и пополнить баланс. Ваша защищенность наша основная задача, которую мы с честью исполняем.

 79. Pingback: viagra erection
 80. Pingback: viagra sample
 81. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 82. Its like you read my thoughts! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something.
  I believe that you could do with some percent to drive the message house a little bit, but
  other than that, this is great blog. A great read.
  I’ll definitely be back.

 83. Pingback: viagra results
 84. I’ve been surfing on-line greater than three hours these days, yet I by
  no means discovered any fascinating article like yours.
  It is lovely price enough for me. Personally, if
  all website owners and bloggers made good content as you probably did, the net can be much
  more useful than ever before.

 85. Pingback: is viagra safe
 86. I will right away snatch your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter service.
  Do you have any? Please allow me recognize in order that I could subscribe.
  Thanks.

 87. Hello would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers
  and I must say this blog loads a lot faster then most.

  Can you suggest a good hosting provider at a honest price?
  Thanks, I appreciate it!

 88. I’ve been surfing online more than three hours as of late, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty value sufficient for me. In my opinion, if all website
  owners and bloggers made good content as you did, the internet
  will likely be much more useful than ever before.

 89. Pingback: cialis anthem hdh
 90. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for
  me. Personally, if all webmasters and bloggers
  made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 91. I have been surfing online more than 3 hours these days, yet I never found any fascinating article like yours.
  It is beautiful price enough for me. In my opinion, if
  all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the
  web will likely be a lot more helpful than ever before.

 92. Hi there! This post could not be written much better!
  Reading through this post reminds me of my previous roommate!

  He constantly kept talking about this. I most certainly will
  forward this post to him. Fairly certain he will have a very good read.
  Thanks for sharing!

 93. It is appropriate time to make a few plans for the long run and it is
  time to be happy. I have learn this submit and if I may I desire
  to suggest you some fascinating issues or suggestions.
  Maybe you can write next articles regarding this article.
  I desire to learn even more things about it!

 94. I simply could not depart your web site before suggesting that I really enjoyed the usual info an individual provide for your
  visitors? Is going to be back ceaselessly in order to check out new posts

 95. I think that is among the most significant info for me.
  And i am glad studying your article. However should
  remark on some basic things, The website style is wonderful, the articles is
  in point of fact great : D. Just right task, cheers

 96. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I have had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints? Cheers!|

 97. Its such as you learn my thoughts! You appear to understand a lot about this, like you wrote the e book in it or something. I think that you can do with a few to force the message house a bit, however instead of that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.|

 98. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners
  and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 99. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.

  I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles referring
  to this article. I desire to read even more things about it!

 100. Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back in the future. I want to encourage one to continue your great work, have a nice holiday weekend!|

 101. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve learn this put up and if I may I want to suggest you some attention-grabbing
  issues or advice. Maybe you can write subsequent articles relating
  to this article. I want to learn even more issues approximately it!

 102. I’m extremely inspired with your writing skills and also with the layout for your blog. Is this a paid topic or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it’s rare to look a nice weblog like this one today..|

 103. I’ll right away grasp your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you’ve any? Please let me recognize in order
  that I may just subscribe. Thanks.

 104. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 105. Greetings! I’ve been reading your website for a long time now
  and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Atascocita Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 106. I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 107. Good day! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!|

 108. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!|

 109. I’m just commenting to let you be aware of of the extraordinary discovery my cousin’s daughter enjoyed going through your site. She discovered lots of issues, most notably how it is like to have a marvelous coaching character to get certain people completely comprehend a variety of complex issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for coming up with such essential, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Ethel.

 110. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

 111. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 112. I happen to be writing to make you understand what a terrific experience our princess went through visiting yuor web blog. She realized such a lot of things, with the inclusion of what it is like to possess an incredible teaching style to make the others without hassle thoroughly grasp various tricky topics. You undoubtedly surpassed visitors’ expected results. Thanks for showing those warm and friendly, trustworthy, revealing not to mention unique tips on your topic to Sandra.

 113. Thank you for your entire labor on this web site. My mom take interest in participating in investigations and it is obvious why. My partner and i learn all regarding the lively tactic you produce simple thoughts through your web site and in addition invigorate response from the others on the subject then our favorite princess is truly studying a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You have been doing a superb job.

 114. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.|

 115. I am glad for writing to make you know what a nice encounter my wife’s girl had studying your web site. She mastered several pieces, which include what it’s like to possess an awesome helping nature to let other individuals very easily know precisely some problematic subject matter. You truly exceeded people’s expectations. Thank you for presenting these practical, trusted, informative and in addition fun tips about this topic to Kate.

 116. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 117. I enjoy you because of all of your effort on this blog. Debby enjoys conducting internet research and it’s easy to see why. A number of us hear all about the compelling manner you create efficient ideas by means of the blog and boost contribution from other ones about this article and my child is being taught a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re carrying out a fantastic job.

 118. I will immediately snatch your rss feed as I can not find your
  email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me realize in order that I
  may just subscribe. Thanks.

 119. I really like what you guys tend to be up too.

  This type of clever work and exposure! Keep up the amazing
  works guys I’ve added you guys to my personal blogroll.

 120. My spouse and i have been really joyous that Jordan managed to do his reports through your precious recommendations he had through the web pages. It is now and again perplexing to just find yourself handing out secrets and techniques which people today may have been selling. So we keep in mind we need the writer to give thanks to for that. The most important illustrations you have made, the simple web site navigation, the relationships you will help to instill – it’s got most overwhelming, and it’s really leading our son in addition to the family reason why the situation is exciting, which is rather mandatory. Thank you for the whole lot!

 121. Thanks for discussing your ideas in this article. The other matter is that if a problem occurs with a personal computer motherboard, folks should not take the risk of repairing that themselves because if it is not done right it can lead to permanent damage to the whole laptop. Most commonly it is safe to approach any dealer of your laptop for any repair of its motherboard. They have got technicians who definitely have an skills in dealing with notebook motherboard issues and can get the right prognosis and undertake repairs.

 122. Pingback: cialis 5 mg tablet
 123. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.|

 124. Hello this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills
  so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 125. It is perfect time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or
  advice. Maybe you could write next articles referring to
  this article. I desire to read even more things about it!

 126. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to
  your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 127. I’ve been browsing on-line greater than three hours
  as of late, yet I never found any attention-grabbing article like yours.
  It is pretty value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did,
  the internet might be much more helpful than ever before.

 128. Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!|

 129. Pingback: cialis online
 130. It’s actually a great and useful piece of info. I am happy that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.|

 131. My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.|

 132. of course like your web site however you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality then again I will certainly come back again.|

 133. Hey fantastic website! Does running a blog like this require a large amount of work? I’ve absolutely no knowledge of coding but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I just needed to ask. Appreciate it!|

 134. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. With thanks|

 135. Hello there! This blog post could not be written much better!

  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.
  Fairly certain he will have a very good read. Thanks for
  sharing!

 136. gidrasajt4af.com являет собой магазин, что придуман для поставщиков запрещенных товаров и спецуслуг. Такого рода продукцию нереально достать в простом магазине, поскольку это противозаконно.

 137. gidrasajt4af.com являет собой платформер, который открыт для поставщиков незаконных товаров и спецуслуг. Аналогичную услугу нереально достать в традиционном интернет-магазине, так как это неправомерно.

 138. I have been browsing on-line greater than three hours these days, yet I never
  discovered any interesting article like yours.

  It is lovely value enough for me. In my opinion, if all
  site owners and bloggers made good content as you did, the net
  might be a lot more helpful than ever before.

 139. It’s appropriate time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I may I desire to suggest you some fascinating things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles regarding this article.
  I want to read even more things approximately
  it!

 140. It is the best time to make some plans for the
  future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I
  desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles
  referring to this article. I want to read more things about it!

 141. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you! By the way,
  how can we communicate?

 142. Hi, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, may check this? IE still is the market leader and a large component to folks will miss your excellent writing due to this problem.|

 143. Pingback: ikxlmpgo
 144. Im happy I found this blog, I couldnt find any information on this subject matter prior to. I also run a site and if you want to ever serious in a little bit of guest writing for me if possible really feel free to let me know, im always appear for people to verify out my site. Please stop by and leave a comment sometime!

 145. Greetings from Florida! I’m bored to death at work
  so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great site!

 146. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you
  amend your website, how could i subscribe for a
  weblog site? The account aided me a appropriate deal.
  I have been a little bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear concept

 147. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough for
  me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did,
  the internet will be much more useful than ever before.

 148. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift. <a href=//legosforgirls.info/

 149. This is really attention-grabbing, You are a very professional blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for in search of more of
  your great post. Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 150. I was in reality itching to treat some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to allow in you guys know that I did find what I consider to be the best locate in the USA.
  If you poverty to pull down in on the action, check it out of the closet: bet online casino

 151. I am extremely inspired together with your writing abilities and also with the format for your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.

 152. Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person’s weblog link on your page at appropriate place and other person will also do similar in favor of you.|

 153. Thanks for revealing your ideas in this article. The other point is that each time a problem occurs with a pc motherboard, folks should not take the risk of repairing this themselves for if it is not done properly it can lead to permanent damage to the entire laptop. It will always be safe to approach your dealer of a laptop for any repair of that motherboard. They have got technicians with an skills in dealing with laptop motherboard problems and can make right prognosis and execute repairs.