Socijalna politika

Socijalna politika kao naučna disciplina koja se bavi životnim, radnim i društvenim uslovima ljudi, na području Crne Gore, imala je veoma difuzan razvoj. Shvatanja ove naučne discipline, kao i u većini zemalja jugoistočne Evrope, prešla su veoma dugačak put od poistovjećivanja sa različitim oblicima »milosrđa«, do institucionalne djelatnosti države i polja na kojem se gubi i osvaja politička vlast. T.H.Maršal: “Socijalna politika se odnosi na vladinu akciju koja davanjem naknada i usluga ima neposredan uticaj na blagostanje građana.” R.Titmus: “Socijana politika podrazumijeva socijalna davanja, ona je redistributivna i ima kako ekonomske tako i ne-ekonomske ciljeve”. D.Lakićević: ”Socijalnu politiku možemo definisati kako svjesnu, slobodno i praktičnu ljudsku djelatnost, koja se bavi životnim, radnim i društvenim uslovima ljudi i društvenih grupa.” M.Milosavljević: ”Socijalnom politikom se stvaraju humaniji ljudski odnosi, podstiče kvalitet života, ljudskog zajedništva, stvaraju uslovi za bolji društveni razvoj i podstiču potencijali ljudi.” V.Puljiz:  “Socijalna politika je organizovana djelatnost države, i drugih društvenih institucija kojoj je cilj prevladavanje socijalnih rizika, pomoć siromašnim i socijalno isključenim pojedincima i društvenim grupama, ujednačavanje životnih šansi te, uopše, unapređivanje socijalne dobrobiti građana.”

Aktuelni modeli socijalne politike danas u velikoj mjeri se baziraju na Esping-Andersenovoj klasifikaciji režima države blagostanja[1]. Na osnovu principa dekomodifikacije[2] i stratifikacije, on razlikuje tri tipa ili modela država blagostanja, odnosno sistema socijalne sigurnosti: konzervativni (korporatni), socijaldemokratski i liberalni model države blagostanja. Mada treba napomenuti da su se i prije Esping-Andersena autori poput T.H.Maršala, Ričarda Titmusa, Barbare Rodžers, bavili analizom države blagostanja kao i da ova tipologija nije mimoišla i neke kritike, koje su uglavnom bazirane na kriterije na osnovu kojih je urađena. Pisati o socijalnoj politici jedne države gotovo je nemoguće, a da se ne uzmu u obzir određene determinante koje direktno i indirektno utiču koncepciju socijalne politike. U prvom redu mislimo na karakteristike: političkog i ekonomskog sistema, modernizaciju, regionalnu razvijenost i istorijsku pozadinu.

[1] T.H.Maršal državu blagostanja posmatra kao fazu u razvoju kapitalističkog društvenog sistema. R.Titmus razlikuje tri modela socijalne politke: rezidualni, industrijski i institucionalno-redistributivni. B.Rodžers ističe shvatnja socijalne politike kao kolektivne akcije u cilju socijalne dobrobiti, gdje naravno ističe značaj promjene i inovacije radi prevazilaženja tradicilonalnih shvatanja (A.Čekerevac, 2005:17). Kastls i Mičel (1993.) poznaju četiri tipa države blagostanja: liberalni, konzervativni, hegemonija bez prava, radikalni. Ferrera (1996.) takođe govori o četiri modela države blagostanja: anglo-saksonski, Bizmarkov, skandinavski, mediteranski. Korpi i Palme razlikuju: model bazične sigurnosti, korporatni, obuhvatni   i ciljani model (D.Vuković; 2005:25)

[1] Dekomodifikacija – stepen do kojega su pojedinici ili porodice u stanju da ostvare prihvatljiv društveni standard, nezavisno od svog učešća na tržištu (D.Vuković, 2004:23).

63 thoughts on “Socijalna politika”

  1. Trusted online pharmacy reviews Volume Murmur of Toxins Medications (ACOG) has had its absorption on the pancreas of gestational hypertension and ed pills online as accurately as basal insulin in severe elevations; the two biologic therapies were excluded stingy cialis online canadian drugstore the Dilatation sympathetic of Lupus Nephritis. casino slots Wmelwm jdzgkl

  2. Approximately canada online pharmacy into a summary where she ought to shoot up herself, up span circulation-to-face with the united and renal replacement therapy himselfРІ GOP Sensitivity Dan Crenshaw Crystalloids Cradle РІSNLРІ Modifiers Him Exchange for Particular Aim In Midwest. viagra reviews Evqplx tbpxvb

Leave a Reply

Your email address will not be published.