Socijalna isključenost

U prvoj dekadi 21. vijeka u državama članicama EU se sve više  inistira na pojmu socijalne ekskluzije, a ne si­romaštva, što upravo ide u prilog činjenici da se za definisanje siromaštva ne ko­risti samo materijalni standardi pojedinaca, već cjelokupna ekonomska, socijal­na, kulturna, politička situacija kao determinanta ljudskog blagostanja. Socijalna isključenost „predstavlja proces, tokom kojeg se izvjesne individue potiskuju na margine društva i sprečava se njihovo učestvovanje u potpunosti u društvu, zbog siromaštva ili odsustva osnovne stručnosti, mogućnosti permanentnog učenja ili kao rezultat diskriminacije“ (D. Vuković, 2004). Termin je prvi put upotrijebljen u Francuskoj literaturi 1970–tih godina dvadesetog vijeka. Ideja proističe iz koncepta o društvu kao hijerarhijskom sistemu pojedinaca i društvenih grupa povezanih zajedničkim pravima i obavezama koja se reflektuju kroz poštovanje zajedničkih moralnih vrijednosti i načela (Gough i drugi, 2006). Autorka Clert Carine (1999) pod socijalnom eksluzijom podrazumijeva ‘situacije koje uzrokuju društvenu štetu i mehanizame koji dovode do njih „(Clert, 1999:177).

Načini na koje pojedinci i društvene grupe bivaju izopšteni iz šireg druš­tva su različiti, a naravno u velikoj mjeri zavise od stepena razvijenosti kon­kretnog društva. Ako imamo u vidu države članice EU, onda su najčešći uzroci ekskluzije u vezi sa uslovima stanovanja, sistemom socijalne sigurnosti (penzijski sistem, zdravstveni sistem, osiguranje nezaposlenih), obra­zovanjem, socijalnom zaštitom, itd (Barebs, 2002). Takođe, prisutni su razni vidovi ograničenja društvenih promocija i učešća građana u kulturnim, sportskim, vjerskim događa­jima ili dešavanjima (Atkinson, 1998).

Implementacija programa za socijalnu inkluziju je jedini način borbe protiv procesa socijalne isključenosti. Pri čemu želimo istaći da bilo koji vid nedostupno­sti usluga koje pružaju društveni podsistemi (politički, ekonomski, socijalni, obra­zovni, itd) zahtijeva potrebu za jednom širom društvenom intervencijom. U prvom redu mislimo na aktivnosti u sistemu obrazovanja i aktivne mjere zapošljavanja.

Značajan korak u borbi protiv siromaštva i socijalne uključenosti predstavlja “novi proces socijalnog uključivanja” u Evropi. U 2008. godini Evropska Komisija je usvojila prijedloge za ojačanje Otvorenog metoda koordinacije (OMK). Politika socijalne uključenosti svoje aktivnosti treba da usmjeri na: 1. Siromaštvo kod djece, 2. Aktivno uključivanje, 3. Adektvatne uslove stanovanja za sve, 4. Uključenost vurnelabilnih društvenih grupa 5. Finansijsku isključenost i prezaduženost.

Za aktivnosti Unije od velikog značaja je program zapošljavanja i društvene solidarnosti u cilju redukcije socijalne isključenosti. Kreirani budžet usmjeren je na pet fokalnih oblasti: zapošljavanje, socijalna zaštita i uključenost, uslovi rada, različitost i borba protiv diskriminacije (PROGRESS, 2007 – 2013).

U oblasti politika socijalnog uključivanja države članice EU nastoje smanjiti socijalnu isključenost tako što će:

  1. Učiniti svim građanima dostupna prava i resurse koji su neophodni za punu participaciju u društvu;
  2. Aktivna socijalna uključenost svih, uključivanjem na tržište rada i borbom protiv siromaštva i socijalne isključenosti;
  3. Mjere socijalnog uključivanja su dobro koordinisane i njihova realizacija podrazumijeva kordinaciju svih nivoa vlasti.

Оставите одговор