O nama

Fondacija Institut za socijalne inovacije osnovana je sa ciljem unapređenja socijalnih servisa i socijalne politike u Crnoj Gori, kao i u cilju promovisanja aktivnosti u oblasti socijalnih inovacija, socijalnog preduzetništva i socijalnog marketinga. Osnivanje Fondacije je rezultat objektivno postojeće potrebe da se, prateći napredak Crne Gore u Euro – atlantskim integracionim procesima, obezbijedi i unaprijedi infrastruktura značajna za funkcionisanje socijalnih servisa u našoj državi.

Izvršna direktorka: mr Nina Krivokapić Bakrač – biografija

Nina Krivokapić rođena 27.8.1996. godine u Kotoru.

Završila je magistarske studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, odbranivši magistarski rad na temu Mogućnosti i perspektive u procesima donošenja odluka starijih maloljetnika u Crnoj Gori. Dobitnica je nagrade Univerziteta Crne Gore za najbolju studentkinju smjera Socijalne politike i socijalnog rada za 2018. godinu. Od 2018. do 2019. godine bila je zaposlena na pomenutom fakultetu kao pripravnik-asistent.

Oduvijek je bila zainteresovana za promovisanje vrijednosti omladinskog rada i za motivisanje mladih ljudi da aktivno participiraju u društvenom životu i zastupaju svoje stavove i interese. Tako je i 2017. godine počela aktivnije da se bavi nevladinim organizacijama, u kojima je volontirala, radila i unapređivala svoje vještine za Youth Worker. Tokom boravka u inostranstvu Nina dobija i dva sertifikata YouthPASS, za mobilnost omladinskih radnika. Nacionalnu licencu za Omladinsku aktivistkinju dobija 2020. godine, što upotpunjuje njen dalji rad u sferi omladinske politike i omladinskog rada i daje mu legitimitet. Nina je trenutno na doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, gdje nastavlja usavršavanje i gdje želi da doprinese institucionalnom jačanju omladinske politike u Crnoj Gori.

Takođe je i izvršna direktorica Nevladine fondacije Institut za socijalne inovacije, gdje sprovodi razne projektne aktivnosti koje promovišu ljudska prava, a posebno prava mladih.

Nina uživa u pisanju poezije, što je rezultiralo prvim izdanjem knjige Bonaca za dušu.


Osnivač: doc. dr Mehmed Đečević – biografija

Mehmed Đečević je rođen u Podgorici, 11. februara 1983. godine. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, kao i Gimnaziju „Slobodan Škerović.“ Nakon završetka srednje škole, upisuje studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, koji završava u roku. Po povratku u rodni grad, upisuje magistarske studije na Fakultetu političkih nauka (Socijalna politika i socijalni rad), koje završava odbranom teze na temu motiva spoljnih migracija visokokvalifikovanog kadra Crne Gore. Dok pohađa nastavu vezanu za magistarske studije, kandidat obavlja pripravnički staž na Psihijatrijskoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Tokom 2008. godine, zapošljava se na Fakultetu političkih nauka kao saradnik u nastavi, a 2010. godine na istom Fakultetu upisuje doktorske studije. Krajem 2017. godine, Đečević je odbranio doktorsku disertaciju, u kojoj je istražio  sociogenetske faktore duševnih poremećaja u Crnoj Gori. Edukaciju iz oblasti psihoterapije započinje 2010. godine, a završava je  2016. godine, stičući diplomu psihoterapeuta geštalt usmjerenja. Ima višegodišnje iskustvo u radu s klijentima, oblast: psihoterapija i savjetovanje; psihosocijalna podrška.


Osnivač: doc. dr Uglješa Janković – biografija

Dr Uglješa Janković je rođen na Cetinju, Crna Gora, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, 04.07.1982. godine. Osnovnu školu pohađao je u Podgorici (OŠ “Savo Pejanović” i OŠ “Oktoih”) u periodu od 1989 do 1997. godine. Srednju školu, gimnaziju opšteg usmjerenja “Petar I Petrović – Njegoš, završio je u Danilovgradu (1997-2001 godine).

U periodu od 2001 do 2005. godine studirao je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na temi „Međunarodne migracije radne snage“ iz oblasti Uporedna i međunarodna socijalna politika na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad. Naredne (2006.godine), upisuje poslediplomske magistarske studije (“stari” sistem studiranja) na kursu Savremena socijalna politika organizovanom na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad na temu „Socijalna inkluzija siromašnih u Crnoj Gori“ uspješno je odbranio 07.07.2010. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr Veselin Pavićević – predsjednik komisije, prof. dr Ana Čekerevac – mentor, prof. dr Mira Lakićević – član. Činom odbrane magistarskog rada, Uglješa Janković je stekao zvanje magistra političkih nauka.

Nakon završenih osnovih studija, Uglješa Janković angažuje se u svojstvu saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. S obzirom na oblast obrazovanja,  Uglješa Janković obavlja ulogu saradnika u nastavi (asistenta) na kursevima akreditovanim u okviru osnovnih i specijalističkih studija, a to su: Opšta sociologija, Politička sociologija, Socijalna politika, Uporedne socijalna politika, Socijalna politika Crne Gore, Sistemi socijalne sigurnosti i Metode i tehnike socijalnog rada. Takođe, u svojstvu saradnika u nastavi (asistenta) bio je angažovan u procesu izvođenja nastave na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore, na predmetu Opšta sociologija.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Javne politike u procesu redukcije siromaštva u Crnoj Gori za period od 2000 do 2012. godine – sociološko politikološki pristup“ Uglješa Janković je odbranio na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, 17.07.2014. godine pred komisijom u sastavu : prof. dr Ana Čekerevac – predsjednik komisije, prof. dr Čedomir Čupić – član, prof. dr Veselin Pavićević – član, Doc. dr Miloš Bešić – mentor. Činom odbrane doktorske disertacije, Uglješa Janković stiče zvanje doktora političkih nauka. Šira oblast naučnog bavljenja obuhvata područje sociologije politike, sa akcentom na javne politike, dok se uža specijalizacija odnosi na oblast socijalne politike. S obzirom na svoje bazično obrazovanje i iskustvo u praksi, Uglješa Janković posjeduje stručne kompetence za oblast socijalnog rada (metodska područja – individualni socijalni rad i socijalni rad u zajednici).


Osnivač: prof. dr Vladimir Ilić – biografija

Vladimir Ilić (1974) je socijalni radnik, ekonomista i predavač. Na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta „Braća Karić“ diplomirao je 2002. godine, a zvanje magistra ekonomije stekao 2007. godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju „Pretpostavke i domašaji demokratije u zapadno-evropskim multietničkim društvima“ odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Direktor je Fondacije solidarnosti Srbije, a od 2004 do 2007. godine obavljao je funkcije pomoćnika ministra i državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike vlade Republike Srbije. Tokom njegovog mandata usvojene su Strategija razvoja socijalne zaštite i Nacionalna strategija o starenju 2006-2015. i izrađena Nacionalna strategija za rehabilitaciju rađanja. Član je redakcije časopisa Socijalna misao. Osnivač je i direktor Visoke škole socijalnog rada.

U toku dosadašnjeg profesionalnog rada objavio je više radova, među kojima se ističu: monografija Strategija za smanjenje siromaštva u procesu tranzicije na primeru SrbijeStudija implementacije projekata – Selu na znanjeRezime strategije razvoja sistema socijalne zaštite u Republici SrbijiAlternativni oblici zapošljavanja osoba sa invaliditetomRazvijenost servisa podrške osobama sa invaliditetom u lokalnim zajednicama u Srbiji.


prof. dr Brkić Miroslav – biografija

Brkić Miroslav, rođen 21. 03. 1967. godine u Šapcu. Oženjen je, ima dva sina. Aktivno znanje engleskog i pasivno ruskog jezika. Osnovne studije završava 1992. godine na Fakultetu političkih nauka, Smeru za socijalnu politiku i socijalni rad. Na istom Fakultetu 30.05.1998. godine odbranio je magistarsku tezu pod nazivom “Socijalni rad u
reintegraciji maloletnih prestupnika.”. Doktorirao je 10.07.2002. godine na temi “Teorijsko-metodološke osnove socijalnog rada u zajednici”, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.


Dajana Zečević – biografija

Dajana Zečević je rođena u Nikšiću, 14. oktobra 1998. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu, nakon čega 2017. upisuje Fakultet političkih nauka na Univerzitetu Crne Gore. Diplomu Bečelor političkih nauka stiče 2020. godine, a iste godine dobija nagradu Univerziteta Crne Gore za najbolju studentkinju na odsjeku za Socijalnu politiku i socijalni rad u generaciji 2017/2018. U septembru 2020. upisuje master studije na istom Fakultetu. U periodu od januara do oktobra 2021. biva angažovana kao pripravnica na Fakultetu političkih nauka, na predmetima: Socijalna politika, Socijalna politika Crne Gore, Sistemi socijalne sigurnosti i Socijalna politika Evropske unije. Nakon obavljenog pripravničkog staža u novembru 2020. započinje radni odnos u kompaniji „Arhimed“ u sektoru Analiza medija, kao analitičarka medijskog sadržaja gdje je i dalje radno angažovana. Aktivno se služi engleskim i ruskim jezikom, a ima i osnovna znanja iz španskog jezika. Učestvovala je na brojnim konferencijama, obukama, ljetnjim školama, od kojih bi posebno izdvojili ANETREC – „EU policy towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation, based on reconciliation – results and challenges„, Human Rights Action HRA – „The line between hate speech and freedom of expression„, edukativni program Student Business HUB, NATO SPS i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – NICS Montenegro 2019. Field Exercise itd.