Projekat „Better Together“

Crna Gora je multikulturalna država u kojoj koegzistiraju različite nacionalne i etničke grupacije. Raznolikost u pogledu kulture, običaja i normi društvenih grupa može imati pozitivne implikacije na sveukupni društveni progres ili pak suprotno, dovesti do diskriminacije, isključenosti i marginalizovanosti pojedinih društvenih grupa. Na navedeno može uticati više faktora: konzervativni mentalitet društva, stereotipi, predrasude, govor mrženje, zločini iz mržnje, nedovoljno znanja i svijesti o osnovnim demokratskim principima i ljudskim pravima, te političke prilike u zemlji, regionu i svijetu. U biti svega navedenog, kao što se može pretpostaviti, stoji ljudski faktor. Čovjek kao dio šire zajednice ima obavezu poštovati prava drugog i uvažiti njegove različitosti. Međutim, upravo iz razloga nedovoljnog znanja i svijesti, ljudi imaju tendenciju pružati otpor svemu onom što je „nepoznato“ odnosno drugačije od njega i njegove zajednice (porodične, etničke, nacionalne i religijske zajednice itd.). O tome najbolje svjedoči nivo socijalne distance u jednom društvu.

Neki od ključnih problema sa kojima se Crna Gora suočava, a koji zahtijevaju reagovanje svih socijalnih aktera, od civilnog sektora, medija, lokalnih zajednica do donosilaca odluka na nacionalnom nivou, su sljedeći: izražena društvena i politička polarizacija u Crnoj Gori, upotreba zapaljive retorike (što je naročito opasno kada je u pitanju neka vrsta autoriteta u zajednici), izražena etnička distanca prema pojedinim etničkim zajednicama, stereotipi, predrasude i govor mržnje prema etničkim/nacionalnim grupacijama, nedovoljan aktivizam mladih u oblasti demokratije i poštovanja ljudskih prava, odustvo promocije ideje interkulturalizma u javnom i polujavnom diskursu i dijalogu, masovnost senzacionalističkih medijski sadržaja koji doprinose većoj društvenoj polarizaciji, prisutnost socijalne isključenosti određenih kategorija stanovništva usljed različitih razloga (etnična pripadnost, kulturna različitost, invaliditet, seksualna orijentacija itd.)…

Nastojimo da kroz teorijsku i praktičnu edukaciju mladih studenata/kinja socijalnog rada iz različitih crnogorskih opština doprinesemo razvoju i unapređenju ambijenta koji omogućava poštovanje ljudskih prava i eliminaciju diskriminacije, kao budućih promotera ideje interkulturalnog dijaloga u Crnoj Gori.

Opšti cilj

  • Dati doprinos razvoju i unapređenju ambijenta koji omogućava poštovanje ljudskih prava i eliminisanje diskriminacije, kroz teorijsku i praktičnu edukaciju mladih studenata/tkinja socijalnog rada iz različitih crnogorskih opština, kao budućih promotera ideje interkulturalnog dijaloga u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi

  • Unapređenje individualnih kapaciteta studenata socijalnog rada u oblasti interkulturalizma i antidiskriminacije što doprinosi većem stepenu socijalne kohezije;
  • Jačanje obrazovnih potencijala kod studenata/tkinja socijalnog rada u vezi sa karakteristikama kulturne raznovrsnosti prisutne u Crnoj Gori;
  • Dekontrukcija uvriježenih predrasuda i stereotipa o pripadnicima različitih etničkih/nacionanih zajednica koji predstavljaju prepreku za postizanje socijalne inkluzije;
  • Uviđanje sopstvene uloge, i kao mlade osobe i kao budućeg profesionalca u pomažućim profesijama, u promociji različitosti, tolerancije, interkulturalnog dijaloga, te mirnog rješavanja konflikata;
  • Smanjenje etničke distance prema pripadnicima različitih nacionalnih i etničkih zajednica u Crnoj Gori.

Ciljna grupa

Primarna ciljna grupa za realizaciju projekta „Better Together“ su studenti/kinje Fakulteta političkih nauka koji se edukuju za profesiju socijalnog radnika/ice. U pitanju je broj od 15 mladih ljudi koji dolaze iz različitih crnogorskih opština. Posebno se vodi računa o zastupljenosti članova/ica iz sva tri regiona Crne Gore, uzimajući u obzir različitost normi i praksi u različitim krajevima Crne Gore, što dodatno doprinosi interakciji i dinamici u radu. Osim direktnih učesnika u projektnim aktivnostima, ciljna grupa su i svi mladi koji nisu uzeli učešče u projektu, ali koji se imaju priliku informisati i edukovati putem edukativnih materijala, sadržaja na društvenim mrežama i gostovanja u medijima, koji nastaju kao produkti realizacije aktivnosti predviđenih projektom. Benefite će imati i članovi lokalnih zajednica iz kojih dolaze učesnici u projektu, nevladin sektor, donosioci odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, te cjelokupna crnogorska javnost. Prednosti u vidu unapređenja nivoa poštovanja ljudskih prava, aktivizma mladih, interkulturalnog dijaloga i demokratizacije društva, reflektovaće se na sve gore navedene direktne i indirektne aktere.

Projekat „Better Together“ se implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

#SMARTBalkansProject